Algemene Voorwaarden

Voor jou en voor ons

Op elk van onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden allemaal van toepassing. Hieronder kunt u per productsoort ze makkelijk lezen. Door een opdracht aan te gaan gaat u automatisch akkoord met al onze voorwaarden. EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing tenzij anders overeengekomen. Hoewel EZERO haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt EZERO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan.

EZERO: de onderneming geregistreerd bij de KvK onder 54631122, al haar personeel en andere ondernemingen handelend in haar naam.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie EZERO producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie EZERO een overeenkomst aangaat of met wie EZERO in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen EZERO en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken van dienstverlening en levering door EZERO, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die EZERO voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Opdracht: ieder opdracht van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Onderdelen: door de verschillende takken van EZERO is er naast het algemene deel voor elk onderdeel aparte aanhangsel voorwaarden van toepassing, welke niet zijn te combineren met elkaar.

Recht: op alles van EZERO is het Nederlandse Recht van toepassing.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen, iedere opdracht & overeenkomst.

Offertes zijn schriftelijke aanbiedingen van EZERO voor een overeenkomst, welke kunnen leiden tot afwijzing of het plaatsen van een opdracht. Deze zijn in beginsel vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Prijzen zijn in beginsel exclusief BTW. De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen uitgebreide opdrachtbevestiging is ontvangen door EZERO maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

EZERO zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via samenwerking doorgeven aan derden tenzij hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven. Opdrachten kunnen wel aan het portfolio toegevoegd worden en publiekelijk getoond worden op bijvoorbeeld de website, als hier bezwaar tegen is kan dit aangegeven worden en zal EZERO dit weer verbergen. EZERO is niet aansprakelijk bij inbraak of diefstal van gegevens welke (kunnen) leiden tot schade.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door EZERO te leveren of geleverde diensten te gebruiken als: Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichtingen

 • De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beeindigd
 • EZERO zelf de opdracht intrekt – hiervoor hoeft geen duidelijke reden gegeven te worden
 • In het laatste geval is de opdrachtgever vooralsnog een vergoeding verschuldigd van 60% van de door EZERO gemaakte kosten en 100% van de kosten gemaakt door EZERO aan derden die zij niet kunnen verhalen. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie zoals dit gewenst is. Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door EZERO gemaakte kosten als gerechtelijke kosten, juridische bijstand en incassobureaus die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever. Mocht de opdracht, om welke reden of op welk moment dan ook, worden afgeblazen, dan is EZERO genoodzaakt een factuur van 20% van de normaal gemaakte kosten in rekening te brengen als onkosten, eveneens blijven de ontwerpen in bezit van EZERO. Indien tijdens de uitvoeringen van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst aan te passen. Indien hierover geen akkoord kan worden bereikt wordt de opdracht ontbonden en is de opdrachtgever een percentage van 60% van de door EZERO gemaakte kosten verschuldigd en 100% van de door EZERO gemaakte kosten bij derden die zij niet kunnen verhalen. Opdrachtgevers kunnen wijzigingen tijdens het project aangeven, maar dienen dit wel tijdig te doen en/anders kunnen er extra kosten met zich mee te laten brengen.

  In beginsel is er geen vaste tijdsduur mogelijk overeen te komen over het voltooien van een opdracht. Uitgaande van redelijkheid kan een opdrachtgever compensatie eisen bij extreem lange leverlingstijd.

  Alle opgaven van EZERO van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar EZERO kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van EZERO of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, maar is vooralsnog een vergoeding verschuldigd van 30% van de door EZERO gemaakte kosten en 100% van de kosten gemaakt door EZERO aan derden.

  EZERO is niet aansprakelijk voor:

  • Fouten of tekortkomingen door of namens EZERO’s externe bedrijven
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten en tekortkomingen die hieruit voort vloeien, dit kan tevens extra kosten met zich meebrengen.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan EZERO
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekstgegevens indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor het ontwerp
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken van prijsindicaties als op de website, in offertes of telefonisch aangegeven en kan als gevolg hiervan opdrachten ontbinden

  Mocht er een geschil ontstaan tussen opdrachtgever en EZERO welk niet op te lossen in anders dan door gerechtelijke procedure dan is het opdrachtgever toegestaan deze te starten volgende het Nederlandse recht. Opdrachtgever is hierdoor wel verplicht alle proceskosten te vergoeden, inclusief die van EZERO.

  EZERO

  © 2019 EZERO. All Rechten Voorbehouden

  EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij anders overeengekomen.